Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz.524).
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu.
Skargę można złożyć:
- w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów (róg ulicy Mickiewicza i Małeckich 4) lub droga pocztową na adres:
 
Prezes lub Wiceprezes                                   
Sądu Rejonowego w Ełku
ul. Małeckich 4
19-300   Ełk

- w formie elektronicznej na adres: [email protected] 
- w formie ustnej do protokołu.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,

• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

• adres wnoszącego skargę/wniosek,

• zwięzłą treść skargi/wniosku,

• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Nie rozpoznaje się także skarg zawierających treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego, na działalność prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a na działalność prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę