Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Lekarze sądowi

Lekarze sądowi
 
Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849), która weszła w życie dnia 01.02.2008r. Na podstwaie ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby (art. 2 ustawy).
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
 
1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. ma nieposzlakowaną opinię;
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
 
Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
 
1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
 
Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
 
Pliki do pobrania:
 
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach
 
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku

 

Powrót na góre | Drukuj stronę